สาขาที่เปิดสอน

ประเภทและสาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาเปิดสอนประเภทวิชา ดังนี้
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา
1.1 สาขากลโรงงาน
1.2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
2. ประเภทพานิชยกรรม แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา
1.1 สาขาการบัญชี
1.2 สาขาการตลาด
1.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาเปิดสอนประเภทวิชา ดังนี้
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา
1.1 สาขากลโรงงาน
1.2 สาขาไฟฟ้ากำลัง

2. ประเภทบริหารธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา
1.1 สาขาการบัญชี
1.2 สาขาการตลาด
1.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ