Unlock the Secrets to a More Satisfying Sex Life: A Guide to Vibrators and Adult Toys

นายพัฒนะ ม่วงคร้าม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

นางสาวสุดารัตน์ ปัญญายาว

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวรวีวรรณ ไชยศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

สาขาช่างกลโรงงาน

นายปริญญา มอนขุนทด

นายพงศ์พิชญ์ เมืองวงษ์

นายนฤพนธ์ เหล่าพิเดช

นายเจษฎา สาตุ่น

นายอรรถพล ปัดถาวะโร

นายอลงกรณ์ ชัยชนะ


สาขาไฟฟ้ากำลัง

นายธวัชชัย วงศ์สุวรรณ

นายธานินทร์ ประเสริฐสัง


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุดารัตน์ ปัญญายาว

นางสาวเชอณิชา ใจภักดี

นางสาววรัญญา ชัยนิคม

นายสหรัฐ จวงเจิม

นายบารมี สุขศรีนาค

นายพงษ์พิพัฒน์ พนมเขตร์

นางสาวธัญสิริ ทองคำปัน


สาขาการบัญชี

นางสาวศกุลตรา โลมพรหม

นางสาวรวีวรรณ ไชยศรี

นางสาววรรณิศา จันทะบัณฑิต


สาขาการตลาด

นางสาวนิภาพร พหลทัพ

นางสาวสุทธิดา หวานอารมณ์

 


หมวดวิชาสามัญ

นางสาวธิดาทิพย์ นาพลเทพ

อาจารย์สามัญภาษาอังกฤษ

นายอภิรักษ์ จุลศรี

อาจารย์สามัญวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

นางสาวเอมมิลา โงนมณี

อาจารย์สามัญภาษาอังกฤษ

คณาจารย์สายสนับสนุนการสอน

 

นางสาวกาญจนา ภูครองตา

อาจารย์แนะแนว / งานปกครอง

นายสหรัฐ เสนารัตน์

อาจารย์แนะแนว

นางสาวมัณยาภา ปัญญาว่อง

อาจารย์แนะแนว

นางสาวฐิติมากรณ์ ทองโคตร

อาจารย์แนะแนว

นางสาวชมพูนุช พิมพ์ภู

อาจารย์ธุรการ / การเงิน

นายชนภัทร ไชยเม็งภิภัทรกุล

อาจารย์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ