คณะบุคลากร

นางสาวพรรนณา ม่วงคร้าม
ผู้อำนวยการ

 


นางสาวนิชาภา โกจารย์ศรี
ครูแผนกสามัญ


นายนฤพนธ์ เหล่าพิเดช
หัวหน้าแผนกช่างอุตสาหกรรม


นายชาคริต วิชัยวงษ์
ครูแผนกพานิชยกรรม


นางสาววัชรี ดอนปา
ครูแผนกสามัญ


นายพงษ์ศิริ ภูไว
ครูแผนกช่างอุตสาหกรรม


นายอัทธถสิทธิ์ ศรีฉลวย
ครูแผนกพานิชยกรรม


นายวิทูรย์ ทิพย์สุข
ครูแผนกสามัญ


นายสุทธิกร ทัพซ้าย
ครูแผนกช่างอุตสาหกรรม


นายพลากร เวียงใต้
ครูแผนกพานิชยกรรม


Mr.Kelly
ครูแผนกสามัญ


นางสาวปรีชญา ซื่นบุญเพิ่ม
ครูแผนกช่างอุตสาหกรรม


ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตตยา ชุมวงศ์
ครูแผนกพานิชยกรรม