คณะบุคลากร

นายพัฒนะ ม่วงคร้าม
ผู้อำนวยการ

 


นางสาวเปมิกา ถีอาสนา
ครูแผนกสามัญ


นางสาวสุดารัตน์ ปัญญายาว
ครูแผนกพานิชยกรรม


นางสาววัชรี ดอนปา
ครูแผนกสามัญ


นายพงษ์ศิริ ภูไว
ครูแผนกช่างอุตสาหกรรม


นายนฤพนธ์ เหล่าพิเดช
ครูแผนกช่างอุตสาหกรรม


นายสุทธิกร ทัพซ้าย
ครูแผนกช่างอุตสาหกรรม


นายกฤษ
ครูแผนกช่างอุตสาหกรรม


นางสาวพลอย
ครูแผนกช่างอุตสาหกรรม


นางสาวธิดารัตน์ แสนเหวิม
ครูแผนกพานิชยกรรม


นางสาวทิพวรรณ ดีเจริญ
ครูแผนกพานิชยกรรม


นางสาวโชติรส ใจภักดี
ครูแผนกพานิชยกรรม


นายสังวาล
ครูแผนกพานิชยกรรม


นางสาววนิดา หมอรัตน์
ครูธุรการ


นางสาวกาญจณา ภูครองตา
ครูธุรการ