คณะบุคลากร

นายพัฒนะ ม่วงคร้าม
ผู้อำนวยการ

 


นางสาวสุดารัตน์ ปัญญายาว
ครูแผนกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาววัชรี ดอนปา
ครูแผนกสามัญ


นายพงษ์ศิริ ภูไว
ครูแผนกสาขาวิชาช่างกลโรงงาน


นายนฤพนธ์ เหล่าพิเดช
ครูแผนกสาขาวิชาช่างกลโรงงาน


นายสุทธิกร ทัพซ้าย
ครูแผนกสาขาวิชาช่างกลโรงงาน


นายกฤษณ์ รัตนะ
ครูแผนกสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


นางสาวทิพวรรณ ดีเจริญ
ครูแผนกสาขาวิชาการบัญชี


นางสาวโชติรส ใจภักดี
ครูแผนกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายสังวาล
ครูแผนกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาววนิดา หมอรัตน์
ครูธุรการ


นางสาวกาญจณา ภูครองตา
ครูธุรการ แนะแนว