คณะบุคลากร

นายพัฒนะ ม่วงคร้าม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

นางสาวสุดารัตน์ ปัญญายาว

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

นางสาวรวีวรรณ ไชยศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

สาขาช่างกลโรงงาน

นายปริญญา มอนขุนทด

นายพงศ์พิชญ์ เมืองวงษ์

นายนฤพนธ์ เหล่าพิเดช

นายเจษฎา สาตุ่น

นายอรรถพล ปัดถาวะโร

นายอลงกรณ์ ชัยชนะ


สาขาไฟฟ้ากำลัง

นายธวัชชัย วงศ์สุวรรณ

นายสุเมธ วราศรี

นายธานินทร์ ประเสริฐสัง


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุดารัตน์ ปัญญายาว

นางสาวเชอณิชา ใจภักดี

นางสาววรัญญา ชัยนิคม

นายสหรัฐ จวงเจิม

นางสาวฉันทมน กิตติเคนา

นายกฤษดา สุดชา


สาขาการบัญชี

นางสาวศกุลตรา โลมพรหม

นางสาวรวีวรรณ ไชยศรี

นางสาววรรณิศา จันทะบัณฑิต


สาขาการตลาด

นางสาวนิภาพร พหลทัพ


หมวดวิชาสามัญ

นางสาวธิดาทิพย์ นาพลเทพ

อาจารย์สามัญ ภาษาอังกฤษ

นายอภิรักษ์ จุลศรี

อาจารย์สามัญ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

นางสาวเอมมิลา โงนมณี

อาจารย์สามัญ ภาษาอังกฤษ

สายสนับสนุนการสอน

 

นางสาวกาญจนา ภูครองตา

อาจารย์แนะแนว / งานปกครอง

นายสหรัฐ เสนารัตน์

อาจารย์แนะแนว

นางสาวมัณยาภา ปัญญาว่อง

อาจารย์แนะแนว

นางสาวชมพูนุช พิมพ์ภู

ฝ่ายการเงิน

นางสาวเจนจิรา โคตรวิชา

ฝ่ายธุรการ

นายชนภัทร ไชยเม็งภิภัทรกุล

อาจารย์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ