Photo Activity – ภาพกิจกรรมภายในวิทยาลัย

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น ได้จัดมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้นได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมเด็กนักเรียน เพื่อสร้างการดูแลอย่างใกล้ชิด และได้มีการมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี และพฤติกรรมดี จำนวนทั้งหมด 20รางวัล จำนวนทุนทั้งหมด 30,000 บาท

กิจกรรมเข้าค่ายปั้นฝันสู่ดาวครั้งที่1 ปีการศึกษา2561

กิจกรรมเข้าค่ายปั้นฝันสู่ดาวครั้งที่1 ปีการศึกษา2561 เพื่อเสริมสร้างความกล้าแสดงออก เทคนิคการนำเสนอและปรับปรุงบุคลิกภาพ

ร่วมรับฟังบรรยายจากวิทยากร

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น จัดบรรยายจากวิทยากรภายนอกเพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561    

1 2 3 6