Elation of us – ความภูมิใจของเรา

ได้รับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวะศึกษา”จากสมเด็จพระเทพฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นได้ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค-ประเทศมากมาย ทำให้นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวะศึกษา”จากสมเด็จพระเทพฯ ในปีการศึกษา 2560 นาย จิรายุส พรรณรัตน์ จากเทคโนโลยีขอนแก่น

โครงการ”เยาวชนอาชีวะสร้างชาติ”

โครงการเยาวชน อาชีวะสร้างชาติ นำร่องพานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่6 มาศึกษาทางด้านสายอาชีพ เพื่อผลิตคนสร้างชาติต่อไปอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับทาง โรงเรียนไพบูลย์วิทยา(สาขาดอนยาง)มาร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “สายอาชีพดีอย่างไร”