คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 

นายไพบูลย์ ม่วงคร้าม

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้ก่อตั้ง

 

นางวราภรณ์ ม่วงคร้าม

ผู้แทนผุ้รับใบอนุญาต

นายพัฒนะ ม่วงคร้าม

ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายงานแต่ละแผนก


นายพัฒนะ ม่วงคร้าม
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุดารัตน์ ปัญญายาว
ผช. ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา


นางสาววัชรี ดอนปา
ผช. ฝ่ายบริหารทรัพยากร