คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 

นายไพบูลย์ ม่วงคร้าม

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้ก่อตั้ง

 

นางวราภรณ์ ม่วงคร้าม

ผู้แทนผุ้รับใบอนุญาต

นางสาวพรรณนา ม่วงคร้าม

ผู้อำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายงานแต่ละแผนก


นางสาวนิชาภา โกจารย์ศรี
ผช. ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายเจนณรงค์ พวงลี
ผช. ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ


นายชาคริต วิชัยวงษ์
ผช. ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา


นายวิฑูรย์ ทิพย์สุข
ผช. ฝ่ายวิชาการ