นโยบาย

สัญลักษณ์

ความหมายในสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
วงกลมและสามแฉก หมายถึง เป้าหมายโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานภายในวิทยาลัย
สัญลักษณ์เลื่อยวงเดือน หมายถึง การมรความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ปรัชญา

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี
ทักษะเด่น คือ เน้นฝึกปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฏีเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีฝีมือระดับอาชีพ 
เน้นคุณธรรม คือ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน เพื่อให้อยูร่วมกันในสัมคม ได้อย่างมีความสุข 
นำเทคโนโลยี คือ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการ

นโยบายวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น (P.TECH)

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครู นักเรียน อย่างเต็มศักยภาพ
2. พัฒนาดุลยภาพสู่มาตรฐานสากล จัดการเรียนการสอนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำระบบข้อมูลสารสนเทศที่ก้าวหน้ามาใช้ดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ยึดผู้เรียนเป้นสำคัญ จัดกิจกรรมการเรียน-การสอน ให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะตามที่หลักสูตรกำหนด พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ทันสมัย
4. จัดบรรยากาศให้เรียนอย่างสนุก ส่งเสริมกิจการนักเรียน มุ่งปลูกฝังให้มีสุขภาพ ทางร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ มีพฤติกรรมทางสังคมดีงาม เน้นให้ผผู้เรียนมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำได้ แก้ปัญหาเป็น ยึดมั่นในระเบียบวินัย คุณธรรม มีศิลธรรมประเพณีที่ดีงามสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ มีวินัย สามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะความรู้ความชำนาญ ในการประกอบอาชีพร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
6. ให้ความร่วมมือด้านสาธารณประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

 

เป้าหมายวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น (P.TECH)

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามความต้องการของสถานประกอบการณ์
3. ผู้เรียนรู้หน้าที่ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ร่วมกันในสังคมได้
4. ผู้บริหารและครูนำความรู้มาพัฒนาสถานศึกษาและตนเองให้ศักยภาพ
5. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป้นสำคัญ
6. ชุมชนและสถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีความรู้สึกอันดีกับสถานศึกษา
7. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น