ประวัติความเป็นมา

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พุทธศักราช 2525 ตามใบอนุญาตเลขที่ 524/2525 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคนิคศิลปะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขาวิชาคือ ประเภทช่างอุตสาหกรรมสาขา วิชาช่างก่อสร้างและประเภทวิชาศิลปหัตถกรรมสาขาวิจิตรกรรมโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ณ เลขที่ 123 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา โดย นายไพบูลย์ ม่วงคร้าม เป็นผู้รับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2525 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทคนิคศิลปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น และในปีการศึกษาเดียวกัน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2525 ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่นแผนก ปวส. ” เปิดทำการสอน 2 สาขาวิชา คือประเภทวิชาช่างโยธาแผนกวิชาก่อสร้างและประเภทวิชาวิจิตรศิลปกรรมแผนกวิชาจิตรกรรมสากล หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

 • ปีพุทธศักราช 2526 โรงเรียนได้ขอเปิดเพิ่มหลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คือสาขาวิชาช่างสำรวจ และสาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • ปีพุทธศักราช 2529 โรงเรียนได้ขอเปิดเพิ่มหลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • ปีพุทธศักราช 2538 โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่นแผนก ปวส. ได้ขอเปิดเพิ่มหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สายวิชาช่างกลโรงงาน

 • ปีพุทธศักราช 2539 โรงเรียนได้ขอเพิ่มหลักสูตรประเภทพาณิชยกรรม สายวิชาการบัญชีและวิชาการขาย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • ปีพุทธศักราช 2540 โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่นได้ใช้ชื่อย่อของโรงเรียนว่า “P.TECH ” ซึ่งย่อมาจาก Progress Technology

 • ปีพุทธศักราช 2542 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 นายไพบูลย์ ม่วงคร้าม ผู้รับใบอนุญาตได้ขอรวมโรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น กับ โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่นแผนก ปวส. เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น”

 • ปีพุทธศักราช 2543 โรงเรียนขอใช้แผนการเรียนระดับ ปวส. แผนการเรียน 6 ภาคเรียนหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงานสำหรับผู้เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • ปีพุทธศักราช 2544 โรงเรียนได้ขอเปิดเพิ่มหลักสูตรระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหาร ธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา

 • ปีพุทธศักราช 2545 นายไพบูลย์ ม่วงคร้าม ผู้รับใบอนุญาตได้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้จัดการและครูใหญ่ โดยได้บรรจุแต่งตั้ง นางวราภรณ์ ม่วงคร้ามเป็นผู้จัดการ และนายชัชวาล พลคะชา เป็นครูใหญ่

 • ปีพุทธศักราช 2548 นายชัชวาลย์ พลคะชา ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ ผู้รับใบอนุญาตนายไพบูลย์ ม่วงคร้าม ได้บรรจุแต่งตั้ง นางสาวพรรณนา ม่วงคร้าม เป็นครูใหญ่

 • ปีพุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 นายไพบูลย์ ม่วงคร้าม ผู้รับใบอนุญาตได้แต่งตั้งให้นางวราภรณ์ ม่วงคร้าม ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต

 • ปีพุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้ขอเปิดเพิ่มหลักสูตรระดับ ปวช.และปวส. ประเภทพานิชยกรรมและบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา

 • ปีพุทธศักราช 2555 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ชื่อ ประเภท ระดับการศึกษา จากเดิม โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น ตามใบอนุญาตเลขที่ ขก 07/2555

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน 2 ประเภทวิชา คือประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม แยกเป็น 2 สาขางาน คือสาขากลโรงงาน และสาขาไฟฟ้ากำลัง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม แยกเป็น 3 สาขางาน คือ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2556 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2557 เปิดสอน 2 ประเภทวิชา คือ อุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาการบัญชี สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เจริญก้าวหน้า และเพื่อให้นักเรียนในภูมิภาคนี้ได้มีสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาในภูมิภาคของตนเอง อย่างเพียงพอ โดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษาในภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนกลางซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ