สาขาการตลาด (ปวช)

MARKETING : สาขาการตลาด (ปวช.)

 

ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชา : พาณิชยกรรม

สาขาวิชา : การตลาด

สาขางาน : การตลาด

 

สาขาการตลาดจะสอนอะไรคุณบ้าง?

  • มีความสามารถในด้านการกล้าแสดงออก

  • สามารถนำเสนอขายสินค้าได้

  • สามารถทำความเข้าใจผู้บริโภคเพื่อสนองความต้องการให้ลูกค้าได้

  • สามารถประกอบกิจการส่วนตัวได้

  • สามารถใช้สื่อ Social Media ต่างๆเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการต่างๆ

  • มีความสามารถในการสร้างแบรนสินค้า Admin Page

  • Live Facebook ขายของ วิธีนำเสนอการขายอย่างถูกวิธี

  • งานพิธีกรต่างๆ

  • บุคลิกภาพในการทำงาน