สาขาการบัญชี (ปวช)

ACCOUNTING : สาขาการบัญชี (ปวช.)

 

ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชา : พาณิชยกรรม

สาขาวิชา : การบัญชี

สาขางาน : การบัญชี

 

สาขาการบัญชีจะสอนอะไรคุณบ้าง?

  • สามารถเดินงบบัญชีได้

  • สามารถทำภาษีบริษัทได้

  • สามารถทำระบบสวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนต่างๆให้กับงานบริษัทได้

  • มีความสามารถในการเป็นเจ้าของกิจการเองได้

  • สามารถสอบเข้างานราชการได้

  • ส่งเสริมบุคลิกภาพในการทำงาน