สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส)

BUSINESS TECHNOLOGY AND DIGITAL : สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.)

 

ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี

ประเภทวิชา : บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา : เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขางาน : ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

 

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลจะสอนอะไรคุณบ้าง?

  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  • มีทักษะในการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ IT

  • สามารถตัดต่อ/แต่ง รูป วีดีโอเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้

  • มีความสามารถในการเป็นเจ้าของกิจการเองได้

  • สามารถสอบเข้างานราชการได้

  • ส่งเสริมบุคลิกภาพในการทำงาน