หลักสูตรที่เปิดสอน

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตรด้วยกัน คือ 

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชั้นชั้นสูง (ปวส)


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จบจาก ม.3 หรือเทียบเท่า

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม เปิดสอนทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3. สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม เปิดสอนทั้งหมด 2 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล
 2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน  ไฟฟ้ากำลัง

ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนทั้งหมด 1 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน (เปิดใหม่ปีการศึกษา 2564)

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จบจาก ม.6 หรือเทียบเท่า

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ เปิดสอนทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ปรับปรุงจากคอมพิวเตอร์ธุรกิจในปีการศึกษา 2563)
 3. สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม เปิดสอนทั้งหมด 2 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
 2. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม

 

 

ระเบียบการ การรับสมัคร    
 • รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • เอกสารใบ รบ. หรือ ใบรับรอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำบัตรประชาชน ของผู้สมัคร
 • สำทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง
 • ในระดับ ปวช. รอบปกติ นำผู้ปกครองมาในวันมอบตัวด้วย

 

 

 

*** ทุกหลักสูตร ไม่จำกัดอายุผู้เรียน***

เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โทร. 094-656-3263 แอด Lineมาก็ได้นะคะ