วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
นายชนภัทร ไชยเม็งภิภัทรกุล อาจารย์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายพัฒนะ ม่วงคร้าม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น ในการชี้แจงและลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น P.TECH กับ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครรวมทั้งผู้บริหารของคณะฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
โดยภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก ส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในชั้นเรียนและการฝึกปฎิบัติ ซึ่งเป็นในรูปแบบของความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมมือให้อาจารย์ บุคลากร ทำวิจัย ทำผลงานทางวิชาการ บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งให้นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และความร่วมมือให้นักศึกษา ได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือสาขาที่เปิดทำการเรียนการสอน และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมสัมพันธ์ของทั้งสองสถาบันการศึกษา