News Update – ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ระดับ ปวช รอบโควตา 2563 เฉพาะ 120คนแรก ค่าสมัคร 2000 บาท ค่าเทอม – ไม่มีค่าเทอม รอบปกติ ค่าสมัคร 2000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เทอมละ 1,500 บาท ระดับ ปวส ระบบเรียนทวิภาคี เรียน จ-ศ หลักสูตร เรียน1ปี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปี (รวม2ปี) ค่าสมัคร 2000 บาท ค่าเทอม 7,000-8,000 บาท (แล้วแต่สาขา) ระบบเรียนรอบบ่าย-วันอาทิตย์ เรียนวันอาทิตย์ หลักสูตร เรียน 2ปี ค่าสมัคร 2000บาท ค่าเทอม ระบบผ่อนจ่าย 2,000-2,700บาท(แล้วแต่สาขา) 18ครั้ง ทุกต้นเดือน