::: ประกาศ !! วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วน !! รับจำนวนจำกัด)

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี


กิจกรรมในวิทยาลัย


กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ประจำปี 2557 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2557 


กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2557 กิจกรรมวันเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2557 


กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2557 กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2557 


กิจกรรมอบรมจริยธรรม ประจำปี 2557  รับทุนโครงการ YSC#15 (NECTEC) 


กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2556  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2557  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและวันเด็ก ประจำปี 2557 


กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดนครพนม   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีกาศึกษา 2556 


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีกาศึกษา 2556  การแข่งทักษะทางวิชาการ 


กิจกรรมงานกฐิน 2556  ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดภาคเรียน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

กำหนดการปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

และเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการอบรมทักษะวิชาชีพ  

ประกาศให้นักเรียน/นักศึกษา ทุกระดับชั้น เข้าอบรมเรื่องทักษะวิชาชีพ

เรื่องความรู้เรื่องอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

เวลา 10.30 น. – 12.00 น.

ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์แจ้งวันสอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ขึ้น

ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ถึงวัน ศุกร์ ทึี่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

จึงแจ้งมาเพื่อให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

ตามตารางที่ติดไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์

หน้าห้องธุรการ และ หน้าห้องสมุค

 

*หมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่านใดมาไม่ทันเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

                   2. ตารางสอบประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ และ หน้าห้องสมุค

————————————————————————————————————————————-

ประชาสัมพันธ์ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  


ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

มีกำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในวัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พศ. 2557

เวลา 13.00 น. – 14.30 น.

ขอให้นักเรียน/นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เข้าร่วมการปฐมนิเทศในวันและเวลาดังกล่าว

งานฝึกอบรมวิชาชีพ  

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น ได้กำหนดจัด ฝึกอบรม

ให้กับ บุคลากร และ นักศึกษา ขึ้น 

ในหัวข้อเรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ  

ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น