ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิโควตาระดับ ปวช ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อัพเดทวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

(อัพเดทวันที่ 24 ธันวาคม 2563)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตาเรียนฟรี ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สาขา
1 นางสาวชลธิชา      ชัยเจริญ ไฟฟ้ากำลัง
2 นางสาวสุพิชญา      ไชยพร บัญชี
3 นายชินวัตร      แดงน้อย ช่างกลโรงงาน
4 นางสาวนันท์ชพร     พุทธสร บัญชี
5 นางสาวณัฐชา      ลีทองดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 นางสาวณัฐพร      ดีบุตรศรี ช่างกลโรงงาน
7 นายสหชาติ      ศรีกุลวงศ์ ไฟฟ้ากำลัง
8 นางสาวชลลดา      ชุมพล บัญชี
9 นายภัทรดนัย      แก้ววิเชียร ช่างกลโรงงาน
10 นางสาวนริศตา      มหาหงส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 นางสาวมัทนา      พรรคทิง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 นายชานนท์      พรรคพิง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 นายเอกภพ      มะรุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14 นางสาวมณีรัตน์      มะรุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 นายชูวิทย์     ค้องคำ ช่างกลโรงงาน
16 นายขวัญสุดา     พั่วโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17 นายณัฐกร     นนตรีนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18 นายศุภกร     ด้วงทา ช่างกลโรงงาน
19 นายนพดล     นนทะนำ ช่างกลโรงงาน
20 นายกันตพัฒ     โอโน ช่างกลโรงงาน
21 นายอนุวัต     คันทะโสม ไฟฟ้ากำลัง
22 นางสาวพรญาณี     ชัยนันท์ บัญชี
23 นางสาวกัลยารัตน์ ประจญมอญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24 นางสาวชัชฏา วงษ์รินยอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25 นางสาวสุพิตา ช่างสลัก ช่างกลโรงงาน
26 นายอัษฎาวุธ วันวิเศษ ไฟฟ้ากำลัง
27 นายเจษฎา ศิริแพงมา ช่างกลโรงงาน
28 นางสาวนิธาร พูนเปรี่ยม การบัญชี
29 นางสาวกนกรส ศรีเชียงสา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30 นายณัฐพงษ์ มาตเทพ ช่างกลโรงงาน
31 นางสาวจีรนันท์ ดีรัมมา ช่างกลโรงงาน
32 นางสาวชนิสรา สิทธิศักดิ์ การบัญชี
33 นางสาววรรณวิษา คำเวียง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
34 นางสาวจิดาทา สิงหา การบัญชี
35 นางสาวญาณิศา นวลสุธา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36 นายสมเกียรติ ศรีพันธ์ ช่างกลโรงงาน
37 นายภูวนารถ ศรีวิไล ช่างกลโรงงาน
38 นายนนทกร เกษตรช่วย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
39 นายอภิรักษ์ ฮ่มซ้าย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40 นายมนค์ชัย บุดดาหลู่ ช่างกลโรงงาน
41 นายจัรกรพงษ์ บุดดาหลู่ ช่างกลโรงงาน
42 นายวีระศักดิ์ แสงจันทร์ ช่างกลโรงงาน
43 นางสาวจิรภิญญา หาญชนะชัย ไฟฟ้ากำลัง
44 นางสาวอริษา วงษ์ปัญญา ไฟฟ้ากำลัง
45 นางสาวปริดา สุทธิโยธา บัญชี
46 นายนิพิชฌย์ เหล่าบ้านเหนือ ไฟฟ้ากำลัง
47 นางสาวศสิประภา กะสีทอง ช่างกลโรงงาน
48 นายพกร ไชยา ช่างกลโรงงาน