เปิดรอบคัดเลือกโควตา นักกีฬา นักร้อง&นักดนตรี

 

  1. โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 ก.พ. – 1 มี.ค. 2564 ดังนี้
    • โครงการโควตานักกีฬา ฟุตบอล / ฟุตซอล (จำนวน 10 โควตา)
    • โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมนักร้องนักดนตรี (5 โควตา)

 

  1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

1 ไม่เคยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ

3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อวิทยาลัยฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

 

 

 1คุณสมบัติของผู้สมัคร กลุ่มนักกีฬา (10 โควตา)

1.1 เป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในสถานศึกษา

1.2 เป็นตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน

1.3 เข้าร่วมแข่งขันการกีฬากลุ่ม หรือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในระดับภาค

1.4 มีรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด หรือระดับภาคขึ้นไป

1.5 เป็นผู้ผ่านการตรวจสอบคัดเลือก ทางด้านสมรรถนะร่างกายจากทางวิทยาลัยฯ

1.6 ผู้สมัคร ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯแล้ว ต้องเป็นตัวแทน

นักกีฬาของวิทยาลัยฯ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯกำหนด

 

2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม (5 โควตา)

2.1 ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

–  ประเภทดนตรีพื้นเมือง

– ประเภทนาฏศิลป์พื้นเมือง

– ประเภทขับร้องหมอลำ, ลูกทุ่งหมอลำ ,ไทย- สากล

– ประเภทศิลปะ หรือศิลปหัตถกรรม

– ประเภทการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้นำ หรือประทานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน

2.2 ผู้ที่ได้รับผลงานการประกวดระดับชนะเลิศในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศจะได้รับพิจารณา

2.3 เคยทำหน้าที่ประธานนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับการยกย่องจากสถานศึกษา และต้องมีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบเกียรติบัตร และแฟ้มสะสมผลงาน (แสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

 

เกณฑ์การคัดเลือก เป็นไปตามที่แต่ละโครงการ/ ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครทุกประเภท

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

          – สำเนาบัตรประจำตัวชน รับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้สมัคร และ ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้สมัคร และ ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

– ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษา

– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/ นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

– ใบรับรองความสามารถทางการกีฬา ประวัติและผลงาน Portfolio และผลงานอื่นๆ

สถานที่คัดเลือก

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น P.TECH ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวันรายงานตัว

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://www.tkk.ac.th โดยเป็นไปตามวันที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

          หากตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนแล้วก็ตาม ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้และจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักเรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครและการคัดเลือก

หากกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการและการพิจารณานั้นให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือก โควตาด้านกีฬา และด้านกิจกรรม

 

วัน  เดือน  ปี กำหนดการ     สถานที่
7 ก.พ. – 1มี.ค. 2564 รับสมัคร online www.tkk.ac.th
7 ก.พ. – 1 มี.ค. 2564 ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร ส่งด้วยตัวเองที่ห้องธุรการวิทยาลัยฯ
 

2 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬาและด้านกิจกรรม www.tkk.ac.th  หรือแฟนเพจ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นP.TECH
 

7 มีนาคม 2564

ทดสอบความสามารถด้านกีฬา และด้านกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา   09.00 น.

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น P.tech

8 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถด้านกีฬา และด้านกิจกรรม www.tkk.ac.th  หรือแฟนเพจ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นP.TECH
9-12 มีนาคม 2564 รายงานตัว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นP.TECH